Privacyreglement
Hieronder staat beschreven hoe wij in onze praktijk omgaan met uw gegevens en op welke wijze wij uw privacy waarborgen.

In onze praktijk wordt een elektronisch medisch dossier bijgehouden, waar een kort verslag in staat van alle contacten, die u met onze praktijk hebt. Ook de medicijnen, die u van ons of van anderen via èèn van de Edese apotheken hebt gekregen staan hierin. Daarnaast ontvangen wij via beveiligde email verslagen van laboratorium, röntgen en van diverse specialisten. Papieren brieven worden in gescand in uw dossier. De gegevens worden bewaard op een centrale streng beveiligde computer. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens. Als andere zorgverleners in uw dossier kijken, bijvoorbeeld in het kader van waarneming, dan krijgen wij daar bericht van. Uiteraard verifiëren wij altijd of de inzage terecht was. Op deze wijze hebben wij belangrijke medische gegevens van u beschikbaar en bewaken wij de vertrouwelijkheid.

De medewerkers van onze praktijk, 3 huisartsen, 5 praktijkassistentes en 1 praktijkondersteuner hebben toegang tot uw gegevens. Zij behoren uw gegevens uitsluitend in te zien in het kader van de zorg voor u en zij hebben een geheimhoudingsplicht om niet aan anderen persoonlijke informatie door te geven. Dat gaat niet alleen over uw medische gegevens, maar ook uw adresgegevens, telefoonnummer of bijvoorbeeld of u wel of niet op het spreekuur bent geweest mogen wij niet zomaar aan anderen meedelen. Een enkele maal is er een stagiaire (arts of assistente), ook voor hen geldt de geheimhoudingsplicht.

Naast het elektronische dossier bestaat er ook een papieren dossier, waarin oudere brieven en verslagen van u worden bewaard. Deze staan in ruimtes, die buiten de openingstijden zijn afgesloten.

De apotheek ziet uw medicijnen uiteraard, ook welke u niet verdraagt en welke eventueel voor de medicijnen belangrijke ziektes er spelen. Zij krijgen ook enkele laboratorium- uitslagen te zien omdat dat van belang kan zijn voor de dosis van uw medicijnen. Op deze wijze bewaken zij ook dat u voor u geschikte medicijnen en een goede dosering krijgt. Zij kunnen aantekeningen maken in uw dossier. Als u bezwaar heeft tegen het inzien van laboratorium gegevens vernemen wij dat graag van u.

Buiten kantooruren kan het zijn dat u te maken krijgt met de Huisartsenpost. Daar kunnen zij niet al uw gegevens inzien, maar wel een door onze wetenschappelijke huisartsenorganisatie (NHG) vastgestelde samenvatting. Daarin staan de laatste contacten, uw medicijnen, uw belangrijke problemen, welke geneesmiddelen u niet verdraagt en met welke ziektes rekening moet worden gehouden. Zij mogen dit enkel inzien wanneer u voor behandeling daar komt en wij krijgen ook daarvan een verslag.

Het ministerie van VWS was bezig een landelijke koppeling van alle dossiers op te zetten, het EPD, het Elektronisch Patiënten Dossier. Daarmee zou bij alle hulpverleners in Nederland toegang moeten komen tot belangrijke gegevens uit uw dossier. Dat gaat via een LSP, een Landelijk SchakelPunt, waar is opgeslagen welke dossiers er over u zijn en waar. Afhankelijk van met welke hulpverlener u te maken krijgt, zien zij dan met uw toestemming voor hen belangrijke delen uit de boven beschreven samenvatting van uw dossier. Een belangrijk punt hierbij is de bewaking van uw privacy en een goede autorisatie van de hulpverleners. Hoe het hiermee verder gaat is op dit moment onduidelijk, waarschijnlijk komt deze koppeling er enkel in uw eigen regio.

Uw zorgverzekeraar en bv. de gemeente kunnen niet uw gegevens niet inzien.

Het is belangrijk dat uw dossier goed wordt bijgehouden. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. U kunt uw dossier na afspraak bij ons inzien en eventuele fouten helpen te corrigeren. Ook kunt u bepaalde zaken blokkeren, zodat deze niet meer kunnen worden gezien buiten onze praktijk. Zelfs kunt u uw gehele dossier blokkeren voor inzage elders. Dat laatste raden wij u af, omdat daarmee belangrijke controles bij bv. Bij het voorschrijven van medicijnen ook niet meer werken.

Wanneer u verwezen wordt naar een specialist in het ziekenhuis heeft deze nu nog geen inzage in uw gegevens. Daarvoor wordt de verwijsbrief gebruikt, papier of steeds vaker elektronisch, waarin belangrijke gegevens over u en de vraag aan de specialist staan. Bent u onder behandeling van een specialist dan wordt soms ook telefonisch informatie uitgewisseld. Omdat wij samen werken aan uw probleem wordt daarbij aangenomen, dat u daartegen geen bezwaar hebt. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven en mag het niet meer. Ook kunt u altijd aangeven wat wel en niet in een verwijsbrief mag worden vermeld, vaak hangt het er vanaf om welke specialist en welk probleem het gaat.

Met regelmaat krijgen wij verzoeken van verzekeringsmaatschappijen, advocaten, gemeente en CIZ bijvoorbeeld. In zo'n geval mogen wij enkel antwoord geven op de door hen gestelde vragen en pas als er een door u getekende toestemmingsverklaring is bijgevoegd. Bij twijfel zullen wij contact met u opnemen daarover. Bij uitzondering komt er ook een telefonische vraag van bv. de bedrijfsarts, ook dan moeten wij eerst nagaan of u daartoe toestemming hebt gegeven. Zie hiervoor ook het aparte hoofdstuk over medische verklaringen.

Bij de zorgverzekeraar moeten wij soms voorzieningen of hulpmiddelen aanvragen en dat motiveren aan de hand van uw ziekte of probleem. Hiervan bent u dan zelf op de hoogte..

Wanneer u chronische zorg ontvangt (op dit moment bij diabetes mellitus en COPD) worden er gegevens van u geregistreerd in een apart beveiligd internetsysteem, PortaVita. Daarin worden de uitslagen genoteerd, zodat er centraal door de zorggroep verantwoording kan worden afgelegd aan de zorgverzekeraar. Dit gaat enkel over de totale groep en niet over uw dossier. Enkel bevoegde hulpverleners hebben toegang tot dit systeem, steeds vaker patiënten zelf ook. Ook deze gegevens kunt u bij ons inzien.
Voor deelnemers aan de beweegkuur is er ook zo'n systeem, BIS.

Een enkele maal worden gegevens gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Gegevens worden dan zodanig veranderd dat uw persoonlijke gegevens niet meer te herkennen zijn. Hierover hangt dan een melding in de wachtkamer.

De elektronische communicatie met andere hulpverleners en andere systemen verloopt via beveiligde systemen. Vanuit de praktijk hebben wij via een afgeschermde lijn contact met de centrale computer waar wij uw gegevens bewaren. Verwijzingen lopen via Zorgdomein, ook een afgeschermde omgeving. Inkomende berichten gaan via een speciaal soort emailbericht (Edifact) en via een beveiligde lijn. PortaVita is ook uitsluitend toegankelijk na het maken van een beveiligde verbinding. Op deze wijze proberen wij uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Communicatie met u verloopt steeds vaker ook via email, maar dat is niet veilig.

Wanneer u vragen hebt of uw gegevens wilt inzien kunt u hierover via onze assistente een afspraak maken. Ziet u onjuistheden dan verzoeken wij u ons dat door te geven, zodat deze kunnen worden verbeterd.

F.Boersma,
J.M. Dekkers,
huisartsen